17.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 202-348849

Anunţ privind un contract de achiziţii publice de bunuri

oraşul Niš, regiunea Nišava, Serbia

1.Referinţa publicaţiei:
EuropeAid/135049/D/SUP/RS.
2.Procedură:
Deschisă internaţională.
3.Program:
IPA.
4.Finanţare:
Linie bugetară.
5.Autoritatea contractantă:

PCE Mediana, Niš, SERBIA.


Specificaţiile contractului

6.Descrierea contractului:
Proiectul „Sisteme de gestionare a deşeurilor – partajare de experienţă şi de bune practici în regiunea transfrontalieră bulgaro-sârbă 2007CB16IPO006-2011-2-192” are ca obiectiv introducerea separării primare a deşeurilor municipale reciclabile. Introducerea separării primare va scădea volumul de deşeuri care ajunge la depozitul de deşeuri şi va contribui, prin urmare, la îmbunătăţirea mediului.
Contractul include furnizarea următoarelor:

1. un vehicul specializat – 1 camion pentru deşeuri (capacitate de 16 m3), pentru colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile colectate de la locuinţele din oraş. Vehiculul va fi nou, neutilizat şi fără îmbunătăţiri, cu volan pe partea stângă, corespunzător pentru colectarea de deşeuri;

2. containere din plastic (pubele) pentru colectarea de deşeuri reciclabile – 18 300 de bucăţi; volum de 120 l; calitate: DIN 30700, EN 840 sau echivalent; material: HDPE – polietilenă de înaltă densitate, arbore de direcţie din oţel, rezistent la coroziune (inoxidabil); roţi din cauciuc masiv;
3. saci din plastic pentru colectarea de deşeuri de la utilizatori din clădiri rezidenţiale – 138 000 de bucăţi; calitate: EN13432 sau echivalent; material: LDPE – polietilenă de densitate scăzută; biodegradabilă.
Toate bunurile trebuie să provină din UE sau dintr-o ţară eligibilă, astfel cum se defineşte în procedurile PRAG.
Toate articolele prevăzute în contract trebuie marcate în conformitate cu liniile directoare în materie de comunicare şi de vizibilitate (programul transfrontalier dintre Bulgaria şi Serbia, derulat în baza IPA).
7.Număr şi denumiri loturi:
Lotul nr. 1 – vehicul pentru colectarea deşeurilor menajere – camion pentru deşeuri destinat colectării deşeurilor municipale.
Lotul nr. 2 – containere din plastic pentru deşeuri.
Lotul nr. 3 – saci din plastic pentru deşeuri.


Condiţii de participare

8.Eligibilitate şi reguli privind originea:
Participarea este deschisă tuturor persoanelor juridice [care participă fie individual, fie în cadrul unui grup (consorţiu) de ofertanţi] care sunt stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară sau într-un teritoriu din regiunile reglementate şi/sau autorizate prin instrumentele specifice aplicabile programului în baza căruia este finanţat contractul (a se vedea punctul 22 de mai jos). Toate bunurile furnizate în baza acestui contract trebuie să provină din una sau mai multe dintre aceste ţări. Participarea este deschisă şi organizaţiilor internaţionale. Participarea persoanelor fizice se află sub directa incidenţă a instrumentelor specifice aplicabile programului în baza căruia este finanţat contractul.
9.Motive de excludere:
Ofertanţii trebuie să depună o declaraţie semnată, inclusă în formularul de participare pentru un contract de achiziţii publice de bunuri, prin care specifică faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile enumerate la punctul 2.3.3 din „Ghidul practic de aplicare a procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale UE”.
10.Numărul de oferte:
Ofertanţii pot depune numai 1 ofertă pentru fiecare lot. Ofertele pentru părţi dintr-un lot nu vor fi luate în considerare. Orice ofertant poate specifica în oferta sa că va aplica o reducere în cazul în care aceasta este acceptată pentru mai mult de 1 lot. Ofertanţii nu pot depune o ofertă pentru o soluţie diferită, adăugată la oferta lor pentru bunurile solicitate în dosarul licitaţiei.
11.Garanţie de participare la licitaţie:
La momentul depunerii ofertei, ofertanţii trebuie să furnizeze o garanţie de participare la licitaţie echivalentă cu 2 % pentru loturile 1 şi 2. Această garanţie va fi restituită ofertanţilor necâştigători în momentul finalizării procedurii de licitaţie şi ofertantului (ofertanţilor) câştigător(i), odată cu semnarea contractului de către toate părţile. Această garanţie va fi reţinută dacă ofertantul nu îndeplineşte toate obligaţiile stipulate în oferta sa.
12.Garanţie de bună execuţie:
La momentul semnării contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să furnizeze o garanţie de bună execuţie pentru loturile 1 şi 2, reprezentând 10 % din valoarea contractului. Această garanţie trebuie depusă împreună cu contractul contrasemnat în termen de maximum 30 de zile de la primirea de către ofertant a contractului semnat de către autoritatea contractantă. Dacă ofertantul selectat nu depune o astfel de garanţie în această perioadă, contractul va deveni nul, iar un nou contract poate fi redactat şi trimis ofertantului care a depus următoarea ofertă corespunzătoare, cu cel mai scăzut preţ.
13.Şedinţa de informare şi/sau vizita pe teren:
Nu este programată nicio şedinţă de informare.
14.Valabilitatea ofertei:
Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la termenul-limită de depunere a ofertelor.
15.Perioada de implementare a sarcinilor:
Perioada de implementare a sarcinilor este de 90 de zile de la data semnării contractului şi până la data recepţiei provizorii.


Criterii de selecţie şi atribuire

16.Criterii de selecţie:
Ofertanţilor li se aplică următoarele criterii de selecţie. În cazul ofertelor depuse de un consorţiu, aceste criterii de selecţie se aplică întregului consorţiu:
1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului (conform punctului 3 din formularul de participare pentru un contract de achiziţii publice de bunuri). În cazul în care ofertantul este organism public, trebuie furnizate informaţii echivalente:
Persoane juridice:
(a) cifra de afaceri anuală a ofertantului pentru fiecare din ultimele 2 exerciţii financiare trebuie să depăşească de cel puţin 3 ori propunerea sa financiară pentru lotul 1, iar cifra de afaceri a ofertantului pentru fiecare dintre ultimele 2 exerciţii financiare trebuie să depăşească propunerea sa financiară pentru loturile 2 şi 3.
A se avea în vedere faptul că, în cazul atribuirii contractului, declaraţia ofertantului inclusă la punctul 3 din formularul de depunere a ofertelor va trebui coroborată prin prezentarea bilanţurilor sau a unor extrase din bilanţurile corespunzătoare ultimilor 2 ani pentru care conturile au fost închise, în cazul în care publicarea bilanţului este prevăzută de legea societăţilor comerciale din ţara în care este stabilit operatorul economic.
2) Capacitatea profesională a ofertantului (conform punctelor 4 şi 5 din formularul de participare pentru un contract de achiziţii publice de bunuri):
Persoane juridice:
(a) pentru loturile 1, 2 şi 3, ofertantul dispune de minimum 5 membri ai personalului, angajaţi pe bază permanentă în ultimii 3 ani anterior datei-limită de depunere a ofertelor şi în domenii vizate de contract;
(b) pentru loturile 1, 2 şi 3, ofertantul deţine un certificat ISO 9001 sau echivalent;
(c) ofertantul are capacitatea de a garanta direct sau indirect (de exemplu, printr-un acord cu un atelier mecanic specializat) prestarea serviciilor de întreţinere pentru echipamentele furnizate în Serbia sau punerea la dispoziţie a unui distribuitor autorizat în Serbia care să presteze servicii postvânzare, numai pentru lotul 1.
3) Capacitatea tehnică a ofertantului (conform punctelor 5 şi 6 din formularul de participare pentru un contract de achiziţii publice de bunuri):
Persoane juridice:
(a) ofertantul a finalizat cu succes cel puţin 2 contracte în domeniile vizate de acest proiect în decursul unei perioade de 3 ani anterioară termenului-limită de depunere a ofertelor, cu un buget cel puţin egal cu cel prevăzut pentru acest contract, pentru lotul 1.
Pentru loturile 2 şi 3, ofertantul a finalizat cu succes cel puţin 1 contract în domenii vizate de acest proiect în decursul unei perioade de 3 ani anterioară termenului-limită de depunere a ofertelor, cu un buget cel puţin egal cu cel prevăzut pentru acest contract.
A se avea în vedere faptul că, în cazul atribuirii contractului, declaraţia ofertantului inclusă la punctele 5 şi 6 din formularul de depunere a ofertelor va trebui coroborată prin prezentarea facturilor relevante, iar declaraţia ofertantului inclusă la punctul 4 din formularul de depunere a ofertelor va trebui coroborată printr-o copie a documentelor valabile conform legislaţiei ţării în care este înregistrat ofertantul. În plus, ofertantul câştigător va trebui să furnizeze o copie a certificatului ISO 9001, precum şi a documentelor relevante care atesta capacitatea acestuia de a presta servicii de întreţinere în favoarea autorităţii contractante pe parcursul perioadei de garanţie, conform cerinţelor incluse în instrucţiunile pentru ofertanţi.
Un operator economic poate, dacă este cazul şi pentru un anumit contract, să se bazeze pe capacităţile altor entităţi, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. Exemple de situaţii considerate neadecvate de autoritatea contractantă sunt acelea în care ofertanţii se bazează în cea mai mare parte pe capacităţile altor entităţi sau pe criteriile-cheie. În cazul în care ofertantul se bazează pe alte entităţi, acesta trebuie să demonstreze autorităţii contractante că va avea la dispoziţie resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin prezentarea unui angajament din partea entităţilor în cauză de a pune resursele respective la dispoziţia sa. Astfel de entităţi, de exemplu, compania-mamă a operatorului economic, trebuie să respecte aceleaşi reguli privind eligibilitatea şi, în special, privind naţionalitatea ca şi operatorul economic. În plus, pentru criteriile de selecţie relevante, datele referitoare la respectiva entitate terţă trebuie incluse în ofertă într-un document separat. Dovada capacităţii trebuie, de asemenea, furnizată la cererea autorităţii contractante.
17.Criterii de atribuire:
Cel mai mic preţ.


Ofertare

18.Obţinerea dosarului licitaţiei:

Dosarul licitaţiei este disponibil la următoarea adresă de internet: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Dosarul licitaţiei poate fi obţinut şi de la autoritatea contractantă. Ofertele trebuie depuse completând formularul standard de participare la licitaţie pentru un contract de achiziţii publice de bunuri, inclus în dosarul licitaţiei, cu respectarea strictă a formatului şi a instrucţiunilor acestuia.

Ofertanţii care au întrebări cu privire la această licitaţie trebuie să le trimită în scris la adresa waste@jkpmediana.rs sau 10 Mramorska str., Niš, SERBIA (menţionând referinţa publicaţiei indicată la punctul 1) cu cel puţin 21 de zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, conform punctului 19. Autoritatea contractantă trebuie să răspundă tuturor întrebărilor ofertanţilor cu cel puţin 11 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Eventualele clarificări sau modificări minore aduse dosarului licitaţiei vor fi publicate cu cel puţin 11 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, pe site-ul EuropeAid, la adresa https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

19.Termenul-limită de depunere a ofertelor:
23.12.2013 (13:00), ora Europei Centrale.
Nu va fi luată în considerare nicio ofertă primită după acest termen-limită.
20.Şedinţa de deschidere a ofertelor:
23.12.2013 (14:00), ora Europei Centrale, la PCE Mediana, Ivana Milutinovica str., 18000 Niš, SERBIA.
21.Limba de procedură:
Toate informaţiile scrise privind această procedură de licitaţie şi acest contract trebuie să fie în limba engleză.

22.Baza juridică: Contract de subvenţionare în baza Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA):
nr. RD-02-29-204/22.04.2013.
— Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17.7.2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare.
— Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12.6.2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare.