16.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 201-347004

Anunţ privind un contract de achiziţii publice de servicii

Bosnia şi Herţegovina

1.Referinţa publicaţiei:
EuropeAid/134241/C/SER/BA.
2.Procedură:
Restrânsă.
3.Program:
IPA 2011.
4.Finanţare:
BGUE-B2013-22.020200-C8-ELARG DELBIH.
5.Autoritatea contractantă:

Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în numele şi în favoarea ţării/ţărilor beneficiare, Sarajevo, BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA.


Specificaţiile contractului

6.Natura contractului:
Bazat pe onorarii.
7.Descrierea contractului:
Obiectivul acestui contract constă în consolidarea funcţiei informaţionale şi educaţionale a Institutului pentru Proprietate Intelectuală din Bosnia şi Herţegovina.
8.Număr şi denumiri loturi:
1 singur lot.
9.Buget maxim:
700 000 EUR.
10.Domeniul serviciilor suplimentare:
Autoritatea contractantă poate, la propria discreţie, să extindă durata proiectului şi/sau obiectul acestuia, în funcţie de fondurile disponibile, până la un nivel maxim care să nu depăşească valoarea şi durata contractului iniţial. Orice prelungire a contractului va depinde de executarea satisfăcătoare a acestuia de către contractant.


Condiţii de participare

11.Eligibilitate:
Participarea este deschisă tuturor persoanelor juridice [care participă fie individual, fie în cadrul unui grup (consorţiu) de candidaţi] care sunt stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară sau într-un teritoriu din regiunile reglementate şi/sau autorizate prin instrumentele specifice aplicabile programului în baza căruia este finanţat contractul (a se vedea, de asemenea, punctul 29 de mai jos). Participarea este deschisă şi organizaţiilor internaţionale. Participarea persoanelor fizice se află sub directa incidenţă a instrumentelor specifice aplicabile programului în baza căruia este finanţat contractul.
12.Candidatură:
Pot depune candidaturi toate persoanele fizice şi juridice eligibile (conform punctului 11 de mai sus) sau grupuri formate din aceste părţi (consorţii).
Un consorţiu poate fi un grup permanent, legal înfiinţat sau unul care a fost constituit în mod informal pentru o anumită procedură de licitaţie. Toţi membrii unui consorţiu (liderul şi toţi ceilalţi membri) sunt responsabili individual şi solidar în faţa autorităţii contractante.
Participarea unei persoane fizice sau juridice neeligibile (conform punctului 11) va duce la excluderea automată a persoanei respective. În special, dacă acea persoană neeligibilă aparţine unui consorţiu, întregul consorţiu va fi exclus.
13.Număr de candidaturi:
O persoană fizică sau juridică poate depune numai 1 candidatură, indiferent de forma de participare (în calitate de entitate juridică individuală sau de lider sau membru al unui consorţiu care depune o candidatură). În cazul în care o persoană fizică sau juridică depune mai mult de 1 candidatură, toate candidaturile în care este implicată respectiva parte vor fi excluse.
14.Interzicerea alianţelor între candidaţii preselectaţi:
Toate ofertele primite de la ofertanţi care reprezintă alte companii decât cele menţionate în formularele de candidatură preselectate vor fi excluse din această procedură de licitaţie restrânsă, cu excepţia cazului în care a fost obţinută aprobarea prealabilă din partea autorităţii contractante (a se vedea PRAG 2.4.3). Candidaţii preselectaţi nu pot forma alianţe sau subcontracta unul altuia în cadrul contractului respectiv.
15.Motive de excludere:
Ca parte a formularului de candidatură, candidaţii trebuie să depună o declaraţie semnată, inclusă în formularul standard de candidatură, prin care specifică faptul că nu se găsesc în niciuna dintre situaţiile de excludere enumerate în secţiunea 2.3.3 din „Ghidul practic de aplicare a procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale UE”.
16.Subcontractarea:
Subcontractarea este permisă.
17.Numărul de candidaţi care urmează să fie preselectaţi:
În baza candidaturilor primite, între 4 şi 8 candidaţi vor fi invitaţi să depună oferte detaliate pentru acest contract. Dacă numărul candidaţilor eligibili care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim de 4, autoritatea contractantă poate invita candidaţii care îndeplinesc criteriile să depună o ofertă.


Calendar estimativ

18.Data prevăzută pentru invitaţia la licitaţie:
10.1.2014.
19.Data prevăzută pentru începerea contractului:
1.5.2014.
20.Perioada iniţială de implementare a sarcinilor:
15 luni.


Criterii de selecţie şi atribuire

21.Criterii de selecţie:
Aceleaşi criterii pentru persoane juridice şi pentru persoane fizice.
Candidaţilor li se aplică următoarele criterii de selecţie. În cazul candidaturilor depuse de un consorţiu, aceste criterii de selecţie se aplică întregului consorţiu:
1) Capacitatea economică şi financiară a candidatului (conform punctului 3 din formularul de candidatură). În cazul în care candidatul este un organism public, trebuie furnizate informaţii echivalente:
a) cifra de afaceri anuală a candidatului (candidaţilor) pentru fiecare dintre ultimii 2 ani (2011 şi 2012) trebuie să fie de cel puţin 700 000 EUR.
2) Capacitatea profesională a candidatului (conform punctelor 4 şi 5 din formularul de candidatură):
a) cel puţin 5 membri ai personalului permanent angajaţi de către candidat (candidaţi) lucrează în prezent în domeniile legate de drepturile de proprietate intelectuală.
3) Capacitatea tehnică a candidatului (conform punctelor 5 şi 6 din formularul de candidatură):
(a) în ultimele 36 de luni anterioare termenului-limită de depune a ofertelor, candidatul (candidaţii) a (au) derulat cu succes cel puţin 1 proiect în domeniile legate de drepturile de proprietate intelectuală. Valoarea minimă a proiectului de 600 000 EUR şi proporţia executată de candidat (candidaţi) trebuie să fie de cel puţin 70 %.
Aceasta înseamnă că proiectul vizat de candidat ar fi putut fi început/implementat/finalizat în orice moment pe parcursul perioadei indicate, dar acesta nu trebuie să fi fost neapărat început şi finalizat în această perioadă, nici implementat pe parcursul întregii perioade. Candidatul poate specifica o parte dintr-un proiect în cazul căruia contractul nu este încă finalizat, însă numai partea care a fost finalizată cu succes poate fi utilizată ca referinţă. În acest caz, candidatul trebuie să includă în prezentarea referinţelor privind experienţa (secţiunea 6 din formularul de depunere a ofertelor), o descriere a serviciilor efectiv finalizate în perioada solicitată (lista cu rezultate etc.) şi valoarea financiară a acestora. Candidatul trebuie să poată să furnizeze documente justificative care să ateste finalizarea cu succes a respectivei părţi, de exemplu, o declaraţie din partea entităţii care a comandat sau a achiziţionat serviciile.
Experienţa anterioară care a condus la încălcarea unui contract şi la rezilierea acestuia de către o autoritate contractantă nu va fi utilizată ca referinţă. Aceasta se aplică şi în cazul experienţei anterioare a experţilor solicitaţi în baza unui contract de servicii bazat pe onorarii.
Un operator economic poate, dacă este cazul şi pentru un anumit contract, să se bazeze pe capacităţile altor entităţi, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze autorităţii contractante că va avea la dispoziţie resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin prezentarea unui angajament din partea entităţilor în cauză de a pune resursele respective la dispoziţia sa. Astfel de entităţi, de exemplu, compania-mamă a operatorului economic, trebuie să respecte aceleaşi reguli privind eligibilitatea şi, în special, privind naţionalitatea ca şi operatorul economic.
Dacă mai mult de 8 dintre candidaţii eligibili îndeplinesc criteriile de selecţie de mai sus, punctele forte şi cele slabe ale candidaturilor acestora trebuie să fie reexaminate pentru a identifica cei mai buni 8 candidaţi. Singurii factori care vor fi luaţi în considerare în timpul acestei reexaminări sunt:
1) numărul de referinţe valabile conform criteriului de la punctul 3(a);
2) valoarea financiară totală a referinţelor valabile conform criteriului de la punctul 3(a).
22.Criterii de atribuire:
Cel mai bun raport calitate-preţ.


Candidatură

23.Termenul-limită pentru primirea candidaturilor:
21.11.2013 (16:00), ora Europei Centrale.
Nu va fi luată în considerare nicio candidatură primită după acest termen-limită.
24.Formatul candidaturii şi detalii care urmează a fi transmise:

Candidaturile trebuie depuse completând formularul standard de candidatură, cu respectarea strictă a formatului şi a instrucţiunilor acestuia. Formularul de candidatură este disponibil la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm

Documentele suplimentare (broşuri, scrisori etc.) expediate odată cu candidatura nu vor fi luate în considerare.
25.Modalităţi de depunere a candidaturilor:
Candidaturile trebuie trimise în limba engleză, exclusiv autorităţii contractante:
— fie prin corespondenţă recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal oficial) către:
Delegaţia Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina, echipa de achiziţii, Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA;
— fie prin livrare directă (inclusiv servicii de mesagerie) către autoritatea contractantă, în schimbul unei confirmări de primire semnate şi datate, către:
Delegaţia Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina, echipa de achiziţii, Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA.
Denumirea contractului şi referinţa publicaţiei (a se vedea punctul 1 de mai sus) trebuie să fie clar însemnate pe plicul care conţine candidatura şi trebuie întotdeauna menţionate în toată corespondenţa ulterioară cu autoritatea contractantă.
Nu vor fi luate în considerare candidaturile depuse prin alte mijloace.
26.Modificarea sau retragerea candidaturilor:
Candidaţii îşi pot modifica sau retrage candidaturile prin intermediul unei notificări, înainte de termenul-limită de depunere a candidaturilor. După acest termen-limită nu se poate modifica nicio candidatură.
Orice astfel de notificare privind modificarea sau retragerea va fi pregătită şi trimisă în conformitate cu punctul 25. Plicul exterior (şi plicul interior relevant, dacă este utilizat) trebuie să fie însemnat cu „Alteration” (modificare) sau „Withdrawal” (retragere), după caz.
27.Limba operaţională:
Toate informaţiile scrise privind această procedură de licitaţie şi acest contract trebuie să fie în limba engleză.
28.Data publicării anunţului de intenţie:
27.3.2013.
29.Baza juridică:
Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17.7.2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA).

30.Informaţii suplimentare: Prezenta procedură de achiziţii publice de servicii este lansată cu o „clauză suspensivă” cu referire la punctul 2.4.12 din „Ghidul practic de aplicare a procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale UE”. Procedura va fi anulată în mod invariabil dacă anexa la acordul de finanţare pentru componenta I a programului naţional IPA 2011 – Bosnia şi Herţegovina nu se semnează.