16.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 201-347006

Anunţ privind un contract de achiziţii publice de servicii

Pristina – Kosovo

A se avea în vedere faptul că atribuirea contractului este condiţionată de:

Această procedură de licitaţie este lansată cu o clauză suspensivă (a se vedea paragraful 2.3.6 din „Ghidul practic de aplicare a procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale UE” http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/documents/2008new_prag_final_en.pdf), ceea ce înseamnă că atribuirea contractului specific rezultat în urma acestei licitaţii depinde de asigurarea finanţării EULEX prin încheierea unui contract între Comisia Europeană şi şeful misiunii EULEX.

1.Referinţa publicaţiei:
EuropeAid/135008/D/SER/XK.
2.Procedură:
Restrânsă.
3.Program:
Acţiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4.2.2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (denumită în continuare „EULEX Kosovo”), astfel cum a fost modificată prin Acţiunea comună 2009/445/PESC şi prin Decizia 2010/322/PESC a Consiliului, prin Decizia 2012/291/PESC a Consiliului şi prin Decizia 2013/241/PESC a Consiliului din 27.5.2013.
4.Finanţare:
CFSP/2013/9/EULEX Kosovo – Borchardt.
5.Autoritatea contractantă:

Şeful EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.


Specificaţiile contractului

6.Natura contractului:
Preţ global.
7.Descrierea contractului:
Prestare de servicii cu ajutorul elicopterelor pe teritoriul Kosovo şi în ţările învecinate din regiune, vizând următoarele:
1. HEMS (serviciu medical de urgenţă cu elicopterul) şi transportul pacienţilor între spitale săptămânal (serviciu aerian de ambulanţă), 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
2. serviciu de efectuare de zboruri la cerere pentru sarcini legate de susţinerea misiunii, inclusiv transport de persoane/mărfuri, HHO (operaţiuni cu încărcături suspendate efectuate cu elicopterul), FRIES (echipamente pentru coborâre rapidă pe frânghie), fotografii aeriene şi zboruri de recunoaştere.
Contractantul trebuie să furnizeze elicoptere cu o capacitate de transport de pasageri cuprinsă între 12 şi 14 persoane, complet dotate cu IFR (reguli de zbor instrumental) şi aprobate pentru operaţiuni NVIS (sistem de redare a imaginii pe timp de noapte).
8.Număr şi denumiri loturi:
Nu, 1 singur lot.
9.Buget maxim:
6 000 000 EUR (pe an).
10.Domeniul serviciilor suplimentare:
Autoritatea contractantă poate, la propria discreţie, să extindă durata proiectului şi/sau obiectul acestuia, în funcţie de fondurile disponibile, până la un nivel maxim care să nu depăşească valoarea şi durata contractului iniţial. Orice prelungire a contractului va depinde de executarea satisfăcătoare a acestuia de către contractant.


Condiţii de participare

11.Eligibilitate:
Participarea este deschisă tuturor persoanelor juridice care participă fie individual, fie în cadrul unui grup (consorţiu) de ofertanţi, stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, într-o ţară candidată în mod oficial sau într-o ţară beneficiară a Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, într-un stat membru al Spaţiului Economic European, într-o ţară din regiunea Balcanilor de Vest sau într-o ţară terţă participantă, astfel cum se autorizează prin Acţiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4.2.2008 privind EULEX Kosovo, astfel cum a fost modificată prin Acţiunea comună 2009/445/PESC şi prin Decizia 2010/322/PESC a Consiliului, prin Decizia 2012/291/PESC a Consiliului din 5.6.2012, precum şi prin Decizia 2013/241/PESC a Consiliului din 27.5.2013. Participarea este deschisă, de asemenea, organizaţiilor internaţionale. Participarea persoanelor fizice se află sub directa incidenţă a instrumentelor specifice aplicabile programului în baza căruia este finanţat contractul.
12.Candidatură:
Pot depune candidaturi toate persoanele fizice şi juridice eligibile (conform punctului 11 de mai sus) sau grupuri formate din aceste părţi (consorţii).
Un consorţiu poate fi un grup permanent, legal înfiinţat sau unul care a fost constituit în mod informal pentru o anumită procedură de licitaţie. Toţi membrii unui consorţiu (liderul şi toţi ceilalţi membri) sunt responsabili individual şi solidar în faţa autorităţii contractante.
Participarea unei persoane fizice sau juridice neeligibile (conform punctului 11) va duce la excluderea automată a persoanei respective. În special, dacă acea persoană neeligibilă aparţine unui consorţiu, întregul consorţiu va fi exclus.
13.Număr de candidaturi:
O persoană fizică sau juridică poate depune numai 1 candidatură, indiferent de forma de participare (în calitate de entitate juridică individuală sau de lider sau membru al unui consorţiu care depune o candidatură). În cazul în care o persoană fizică sau juridică depune mai mult de 1 candidatură, toate candidaturile în care este implicată respectiva parte vor fi excluse.
14.Interzicerea alianţelor între candidaţii preselectaţi:
Toate ofertele primite de la ofertanţi care reprezintă alte companii decât cele menţionate în formularele de candidatură preselectate vor fi excluse din această procedură de licitaţie restrânsă, cu excepţia cazului în care a fost obţinută aprobarea prealabilă din partea autorităţii contractante (a se vedea PRAG 2.4.3). Candidaţii preselectaţi nu pot forma alianţe sau subcontracta unul altuia în cadrul contractului respectiv.
15.Motive de excludere:
Ca parte a formularului de candidatură, candidaţii trebuie să depună o declaraţie semnată, inclusă în formularul standard de candidatură, prin care specifică faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere enumerate în secţiunea 2.3.3 din „Ghidul practic de aplicare a procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale UE”.
16.Subcontractarea:
Subcontractarea este permisă.
17.Numărul de candidaţi care urmează să fie preselectaţi:
În baza candidaturilor primite, între 4 şi 8 candidaţi vor fi invitaţi să depună oferte detaliate pentru acest contract. Dacă numărul candidaţilor eligibili care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim de 4, autoritatea contractantă poate invita candidaţii care îndeplinesc criteriile să depună o ofertă.


Calendar estimativ

18.Data prevăzută pentru invitaţia la licitaţie:
Decembrie 2013.
19.Data prevăzută pentru începerea contractului:
Aprilie 2014.
20.Perioada iniţială de implementare a sarcinilor:
Perioada de implementare a sarcinilor este de 12 luni de la data de începere a contractului, deşi contractul poate fi reziliat cu preaviz redus (articolul 19 din condiţiile speciale ale contractului incluse în dosarul licitaţiei).
Autoritatea contractantă poate, la propria discreţie, să extindă durata acestui contract-cadru cu o perioadă suplimentară de maximum 12 luni, printr-un act adiţional la prezentul contract semnat de ambele părţi. Un astfel de act adiţional va face obiectul unei proceduri negociate, în conformitate cu secţiunea 3.2.4.1 din „Ghidul practic de aplicare a procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale UE”. Prelungirea va fi condiţionată de şi limitată la mandatul misiunii şi la disponibilitatea fondurilor bugetare corespunzătoare.


Criterii de selecţie şi atribuire

21.Criterii de selecţie:
Candidaţilor li se aplică următoarele criterii de selecţie. În cazul candidaturilor depuse de un consorţiu, aceste criterii de selecţie se aplică întregului consorţiu:
1) Capacitatea economică şi financiară a candidatului:
Cifra de afaceri medie anuală a candidatului pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciţii financiare (2010, 2011, 2012) trebuie să depăşească 5 000 000 EUR anual.
2) Capacitatea profesională a candidatului:
1. Fiecare candidat trebuie să fie o companie de aviaţie autorizată şi înregistrată care să deţină un certificat de operator aerian (COA) conform cu operaţiunile de zbor potenţiale şi cu normele şi reglementările privind eliberarea de certificate stabilite prin:
a) Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, OACI anexa 6, înfiinţată prin Convenţia de la Chicago din 7.12.1944, inclusiv standardele şi practicile de recomandare pentru traficul aerian comercial;
b) Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei, subpartea J – SPA.HEMS.100 operaţiuni de servicii medicale de urgenţă cu elicopterul (HEMS) sau un regulament echivalent al unei autorităţi aviatice naţionale privind HEMS/servicii aeriene de ambulanţă;
c) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, articolul 9 alineatul (1) referitor la statele terţe participante şi la ţările din regiunea Balcanilor de Vest.
Certificatele AOC furnizate de candidat:
— nu trebuie să fie mai vechi de 12 luni de la data ofertei;
— trebuie să fie însoţite de o scrisoare de autenticitate din partea unei autorităţi aviatice din ţara de origine a companiei deţinătoare a certificatului, care să confirme faptul că certificatul este încă valabil, nu a fost suspendat sau anulat;
— nu trebuie să includă nicio restricţie privind operaţiunile de zbor relevantă pentru potenţialele sarcini.
2. Candidatul trebuie să aibă cel puţin 20 de membri ai personalului care lucrează în prezent pentru acesta în domenii vizate de acest contract.
3. Cel puţin 6 membri din întregul personal care lucrează în acest an pentru candidat în domenii vizate de acest contract sunt permanenţi.
3) Capacitatea tehnică a candidatului:
1. În ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), candidatul a derulat cu succes cel puţin 1 proiect (sau combinaţii de proiecte) în fiecare dintre domeniile menţionate mai jos sau cel puţin 1 proiect important care să acopere toate domeniile menţionate mai jos:
— operaţiuni de zbor cu elicopterul pentru transportul de persoane şi de mărfuri;
— operaţiuni de zbor cu elicoptere echipate cu sistem de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS);
— fotografie aeriană/supraveghere aeriană cu elicopterul;
— transport de VIP-uri cu elicopterul;
— operaţiuni cu încărcături suspendate efectuate cu elicopterul (HHO) incluzând un sistem de coborâre rapidă pe frânghie (FRIES);
— serviciu medical de urgenţă cu elicopterul (HEMS);
— transport între spitale (serviciu aerian de ambulanţă) cu elicopterul;
şi cel puţin 1 dintre proiectele enumerate trebuie să aibă un buget cel puţin egal cu 50 % din bugetul acestui contract.
Experienţa anterioară care a condus la încălcarea unui contract şi la rezilierea acestuia de către o autoritate contractantă nu va fi utilizată ca referinţă.
Un operator economic poate, dacă este cazul şi pentru un anumit contract, să se bazeze pe capacităţile altor entităţi, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze autorităţii contractante că va avea la dispoziţie resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin prezentarea unui angajament din partea entităţilor în cauză de a pune resursele respective la dispoziţia sa. Astfel de entităţi, de exemplu, compania-mamă a operatorului economic, trebuie să respecte aceleaşi reguli privind eligibilitatea şi, în special, privind naţionalitatea ca şi operatorul economic.
Dacă mai mult de 8 dintre candidaţii eligibili îndeplinesc criteriile de selecţie de mai sus, punctele forte şi cele slabe ale candidaturilor acestora trebuie reexaminate pentru a identifica cei mai buni 8 candidaţi. Singurul factor care va fi luat în considerare în timpul acestei reexaminări este: cea mai mare valoare a proiectului pentru criteriul de la punctul 3.1.
22.Criterii de atribuire:
Cel mai bun raport calitate-preţ.


Candidatură

23.Termenul-limită pentru primirea candidaturilor:
La data de 19.11.2013 (15:00) (ora locală în Kosovo) la EULEX, Secţia de achiziţii, Main Warehouse Compound, Zona Industriale Veternik (în faţa Hotelului Gorenje, lângă staţia de alimentare cu combustibil), 10000 Pristina, KOSOVO.
Nu va fi luată în considerare nicio candidatură primită după acest termen-limită.
24.Formatul candidaturii şi detalii care urmează a fi transmise:

Candidaturile trebuie depuse completând formularul standard de candidatură, cu respectarea strictă a formatului şi a instrucţiunilor acestuia. Formularul de candidatură este disponibil la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm

Documentele suplimentare (broşuri, scrisori etc.) expediate odată cu candidatura nu vor fi luate în considerare.
25.Modalităţi de depunere a candidaturilor:
Candidaturile trebuie trimise în limba engleză exclusiv autorităţii contractante într-un plic sigilat:
— fie prin corespondenţă recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal oficial) către:
EULEX Kosovo, Secţia de achiziţii, Main Warehouse Compound, Zona Industriale Veternik, CP 268 (în faţa Hotelului Gorenje, lângă staţia de alimentare cu combustibil), 10000 Pristina, KOSOVO;
— prin livrare directă (inclusiv prin servicii de curierat) la autoritatea contractantă, în schimbul unei chitanţe semnate şi datate la:
EULEX Kosovo, Secţia de achiziţii, Main Warehouse Compound, Zona Industriale Veternik, CP 268 (în faţa Hotelului Gorenje, lângă staţia de alimentare cu combustibil), 10000 Pristina, KOSOVO.
Denumirea contractului şi referinţa publicaţiei (a se vedea punctul 1 de mai sus) trebuie să fie clar însemnate pe plicul care conţine candidatura şi trebuie întotdeauna menţionate în toată corespondenţa ulterioară cu autoritatea contractantă.
Nu vor fi luate în considerare candidaturile depuse prin alte mijloace.
26.Modificarea sau retragerea candidaturilor:
Candidaţii îşi pot modifica sau retrage candidaturile prin intermediul unei notificări, înainte de termenul-limită de depunere a candidaturilor. După acest termen-limită nu se poate modifica nicio candidatură.
Orice astfel de notificare privind modificarea sau retragerea va fi pregătită şi trimisă în conformitate cu punctul 25. Plicul exterior (şi plicul interior relevant, dacă este utilizat) trebuie să fie însemnat cu „Alteration” (modificare) sau „Withdrawal” (retragere), după caz.
27.Limba operaţională:
Toate informaţiile scrise privind această procedură de licitaţie şi acest contract trebuie să fie în limba engleză.
28.Data publicării anunţului de intenţie:
3.9.2013.
29.Baza juridică:
Acţiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4.2.2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (denumită în continuare „EULEX Kosovo”), astfel cum a fost modificată prin Acţiunea comună 2009/445/PESC şi prin Decizia 2010/322/PESC a Consiliului, prin Decizia 2012/291/PESC a Consiliului şi prin Decizia 2013/241/PESC a Consiliului din 27.5.2013.

30.Informaţii suplimentare: Nu se aplică.